testsidan

Här skriver vi lite

Kårhuset

Nytt kårhus på Skogsmästarskolan

Det nya kårhuset ska medverka till att utveckla studiemiljön vid SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Svenska Skogsmästareförbundet har köpt en fastighet som nu ska byggas om för att passa studentkårens verksamhet.

Svenska Skogsmästareförbundet är ett nätverk och en kamratförening, som bildades 1919, för utbildade och studerande på Skogsmästarskolan. Del av fastigheten Tre Kolare har förvärvats av förbundet och senare lagts över i Stiftelsen Tre Kolare som idag äger och förvaltar fastigheten. Fastigheten ligger alldeles intill Herrgården där utbildningen idag bedrivs. För att göra lokalerna ändamålsenliga har omfattande renoveringar och ombyggnader gjorts. På entréplanet har den gamla matsalen gjorts om till festsal och ett cateringkök har byggts upp. Denna lokal kommer även hyras ut till större fester/samlingar. Totalt kan upp emot 200 gäster serveras middag i lokalen. Ett mindre bibliotek/sällskapsrum med öppen spis har också gjorts iordning. På andra våningen har studentkårens bar fräschats upp och det gamla styrelserummet för studentkåren har tagits bort. Detta har medfört att baren och hela ovanvåningen blivit betydligt öppnare och ljusare.

Arbetet med att renovera källaren där bastu och träningslokal idag och placerat kvarstår. Förbundet fortsätter nu arbetet med att samla in pengar via sponsring för att detta arbete skall kunna utföras.

 

Stiftelsen Skogsmästareförbundets Kårhusfond

Stiftelsen Tre Kolare bildades med Svenska Skogsmästareförbundet som stiftare. Stiftelsen kommer äga och förvalta kårhuset. Stiftelsens ändamålsparagraf:

• Stiftelsens ändamål skall vara att äga och förvalta kårhus för de studenter som studerar vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg. Det ankommer också på stiftelsen att verka för studenternas kulturella och sociala utveckling.

• Stiftelsen skall, i samråd med studenterna, tillse att kårhuset är ändamålsenligt för sin funktion samt att verksamheten stimulerar till kamratlig samvaro under trevliga former samt att kårhuset utgör en mötesplats för kontakter med bl a andra studentgrupper och näringsliv.

 

Ekonomi

Som stiftare har Skogsmästareförbundets medlemmar bidragit med 200 000 kronor. För att klara ombyggnaden har förbundet sökt stöd hos fonder, näringsliv och enskilda personer. Den årliga budgeten för framtida drift består av intäkter från uthyrning och från lokalstöd inom universitetet på ca 170 000 kronor. Kostnader för uppvärmning, el, VA, försäkringar, skötsel m m har beräknats till ca 130 000 kr/år. Avsättning för framtida underhåll beräknas till 40 000 kr/år. Projektets räkenskaper har granskats av extern revisor.

 

Skinnskatteberg – ett av Sveriges minsta campus växer

Skogsmästarprogrammet är SLUs treåriga skogliga utbildning på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Skolan erbjuder även fristående kurser, fortbildningskurser och konferenser av varierande längd. Intresset för skolan växer. 2004 började 50 studenter på skogsmästarprogrammet, vilket är rekordmånga. Skolan har sammanlagt ca 140 studenter. Vidare har skolan ett samarbete med Stiftelsen Skog & Trä, som bedriver utbildning i marknadsföring för studenter från de länder som importerar svenska trävaror. Skolan har nyligen anställt en professor i skogs- och naturresursskötsel som leder ett brett nationellt och internationellt nätverk. I Skinnskatteberg bedrivs ett långvarigt internationellt arbete i Etiopien och nu även i Armenien, Ryssland och Baltikum. Skinnskattebergs kommun har ett diversifierat näringsliv med över 200 företag. De största är verkstadsindustri inom ventilation och sågverk-skogsbruk. Arbetsmarknaden är god med omfattande inpendling av arbetskraft. Kulturlivet är aktivt där Körstämman är ett välkänt inslag.

 

Unik studiemiljö

Skogsmästare har utbildats i Skinnskatteberg sedan 40-talet. Studiemiljön är unik. Den gustavianska 1700-tals herrgården, belägen mellan övre och nedre Vättern, har nyligen restaurerats invändigt med nya undervisningslokaler, datasalar, bibliotek och grupparbetsplatser. Omgivningarna är idealiska för verksamheten och för en aktiv fritid. Skolan är liten, stämningen god och familjär. Här skapas kontakter och vänner för livet. Studentkåren är mycket aktiv och betydelsefull för både studenterna och skolan. Kåren arbetar för att tillvarata studenternas intressen genom medverkan i utveckling av skogsmästarprogrammet, men också genom att anordna stora och små fester, idrottsaktiviteter, jakt och utbyte med andra studentkårer. Dessutom verkar studentkåren för att skapa och upprätthålla goda kontakter med kommande arbetsgivare, bl a genom att arrangera näringslivsdagar och branschdagar.